Due Diligance

Strategisk rådgivning och förvärv av verksamheter och fastigheter.

Miljö- och hållbarhetsfrågorna har under en längre tid ökat i betydelse och är idag för många organisationer strategiska frågor. Ett par exempel på strategiska frågor är när organisationen skall
växa genom förvärv eller flytta till mer ändamålsenliga lokaler.
Inom ramen för Due Diligenceprocessen (köparens undersökningsplikt) erbjuds granskningar avseende såväl teknik som miljö och arbetsmiljö i en så kallad fas1-DD (Due Diligence).

Syftet med DD-granskningen är att skapa trygghet genom att undersöka objektet inför förvärvet. Under DD-granskningen identifieras brister/risker som sedan värderas i ekonomiska termer och redovisas i en rapport.

Ett par exempel på brister/risker som kan identifieras är risk för föroreningar i mark respektive myndighetskrav som inte uppfylls och som båda kan medföra betydande kostnader.

DD-rapporten utgör ett underlag för förhandling innan avtal tecknas. Genom att frågorna kan lyftas och omhändertas innan avtalet tecknas skapas trygghet för både säljare och köpare.
Om allvarliga risker identifieras som är svåra att värdera i ekonomiska termer kan även en fas2-DD genomföras. Fas2-DD:n innebär genomförande av provtagning eller fördjupade utredningar av specifika frågor i syfte att erhålla bättre kunskap om frågan.

Strategisk rådgivning kan avse förvärv enligt ovan, men det kan också avse utveckling av verksamhetens profil mot till exempel miljö och hållbar utveckling i syfte att stärka konkurrenskraften eller att ta marknadsandelar. Det kan också handla om  nya/kommande lagkrav som påverkar möjligheten att bedriva verksamheten i befintlig form eller som medför betydande investeringskostnader som kräver strategiska beslut.