Tjänster inom miljö

Miljöfrågorna drivs i Sverige till stor del av lag- och myndighetskrav, men också av krav från kunder.


Inom miljöområdet erbjuds följande tjänster:

• Lagbevakning
• Miljöledningssystem
• Revisioner
• Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet
• Anmälan om miljöfarlig verksamhet
• Periodisk undersökning
• Myndighetskontakter
• Utredningar av utsläpp till luft och vatten m.m.
• Mifo fas 1, markundersökningar, riskbedömning, åtgärdsutredningar och sanering.
• Statusrapporter avseende förorenad mark
• Klimatinventering och klimatstrategi
• Utbildningar i energieffektivisering
• Miljöprofilering genom märkning och/eller marknadskommunikation
• Riskanalyser
• Kemikalieförteckning

Miljöchef till ert företag

Susu fungerar idag som miljö- och eller arbetsmiljöansvarig, eller samordnare på flera företag. Genom lång erfarenhet, hög kompetens och att vi har denna roll i flera organisationer kan vi driva dessa frågor effektivt hos er. Omfattningen av ett sådant engagemang anpassas efter era behov och varierar vanligen mellan 0,5 dagar per månad till 1 dag per vecka.

climate-4800494_1920